PARTNER SERWISU

Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,20 PLN
-0,20 %
wycena na dzień 19.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.88%
3m 0.91%
6m 5.57%
12m 18.49%
YTD 16.64%
max 47.61%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu
zawieszony

Podstawowe informacje o funduszu

  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 45% STOXX Europe 600 Utilities (w wariancie total net return) + 45% STOXX Europe 600 Health Care (w wariancie total net return) + 10% WIBID O/N *(1-stopa rezerwy obowiązkowej NBP)
  • polityka inwestycyjna: Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę