PARTNERZY SERWISU

Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 23.04.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.77%
3m 7.10%
6m 11.93%
12m 18.96%
YTD 10.33%
max 60.77%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 45% STOXX Europe 600 Utilities (w wariancie total net return) + 45% STOXX Europe 600 Health Care (w wariancie total net return) + 10% WIBID O/N *(1-stopa rezerwy obowiązkowej NBP)
  • polityka inwestycyjna: Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę