PARTNER SERWISU

Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,13 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 02.03.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.13%
3m 5.17%
6m 8.74%
12m 13.11%
YTD 7.05%
max 55.99%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu
zawieszony

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 45% STOXX Europe 600 Utilities (w wariancie total net return) + 45% STOXX Europe 600 Health Care (w wariancie total net return) + 10% WIBID O/N *(1-stopa rezerwy obowiązkowej NBP)
  • polityka inwestycyjna: Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę