Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 29.06.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -0.01% 19/33
3m 0.00% -1.07% 28/32
6m -3.56% -0.55% 31/31
12m -8.32% 0.83% 21/21
36m -20.82% -2.40% 6/6
YTD -0.73% -0.50% 31/31
max -11.08% 8.88% -/-

Oceny Analiz Online

ranking zawieszony W związku z cofnięciem licencji na działalność dla Inventum TFI przez KNF, sytuacja funduszy zarządzanych wcześniej przez tą instytucję jest na tyle niestandardowa i niesie ze sobą na tyle wiele trudnych do określenia ryzyk, że zdecydowaliśmy się na zawieszenie wszystkich ocen dla funduszy spod egidy Inventum TFI.
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową: krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, waluty, certyfikaty depozytowe. Średni ważony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów funduszu nie powinien przekraczać 360 dni.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 3,82% od 0,21% do 3,82% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,21 od -0,21 do 0,89 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę