Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,63 USD
+0,74 %
wycena na dzień 07.10.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.89%
3m -3.56%
6m -5.79%
12m -2.65%
36m 7.22%
YTD -3.18%
max 53.95%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 15.12.2008 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (12.2010)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% CB CS PF (Lux) Growth (US$)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie możliwie jak największego zwrotu z inwestycji w USD. Aktywa lokowane są w skali globalnej w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, a także w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Lokaty w akcje stanowią minimum 60% aktywów. Aktywa płynne (do 40%) utrzymywane są w postaci depozytów płatnych na żądanie i lokat terminowych, wraz z instrumentami dłużnymi generującymi dochody w formie odsetek. Do 30% aktywów może być lokowane w certyfikaty i/lub instrumenty pochodne oparte na indeksach produktów, towarów giełdowych, funduszy hedgingowych i funduszy nieruchomości, przy czym lokaty w certyfikaty nie mogą przekroczyć 15% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,25% - -
Sharpe'a 0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę