PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK
Segment: Grupa: Typ:
dłużne zagraniczne globalne High Yield (waluta) inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Globalny
Fundusz kierowany do:oferta dedykowana dla wybranych partnerów biznesowych/dystrybutorów
Data startu :18.12.2007 r.
Waluta wyceny:USD
Częstotliwość wyceny:codziennie

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% Credit Suisse High Yield Index
Deklarowana
polityka:
Aktywa funduszu głównie będą lokowane w papiery dłużne o stałym dochodzie, emitentów europejskich i nieeuropejskich, które w ocenie zarządzających w chwili nabycia oferują najwyższą dostępną stopę zysku bez nadmiernego ryzyka. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe w euro lub innych walutach, zabezpieczone euro, papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym lub, jeżeli nie posiadają ratingu, o równorzędnym ryzyku. Fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych w walucie euro, takich jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne papiery wartościowe udziałowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10 % swoich aktywów w obligacje typu credit-linked, które zarządzający mogą wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego lokowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, w kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10 % swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe przeterminowane. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)0,56%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 2 produktach oferowanych przez
1 firmę zagraniczną
1 firmę ubezpieczeniową
ze składką jednorazową
PAR

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,03 USD Separator_2x20 0,17 %
20.10.2014 r. | USD | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz -2,8% 5,5% 30,2% 48,6%
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 1,77% - 6,31% -4,43%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 9,8 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień 1,1 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
wtorek
Październik

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO