Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 USD
+0,19 %
wycena na dzień 25.11.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.56%
3m -3.44%
6m -12.14%
12m -12.14%
36m -3.21%
YTD -9.09%
max 27.75%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne globalne High Yield (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Credit Suisse High Yield Index
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie będą lokowane w papiery dłużne o stałym dochodzie, emitentów europejskich i nieeuropejskich, które w ocenie zarządzających w chwili nabycia oferują najwyższą dostępną stopę zysku bez nadmiernego ryzyka. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe w euro lub innych walutach, zabezpieczone euro, papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym lub, jeżeli nie posiadają ratingu, o równorzędnym ryzyku. Fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych w walucie euro, takich jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne papiery wartościowe udziałowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10 % swoich aktywów w obligacje typu credit-linked, które zarządzający mogą wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego lokowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, w kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10 % swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe przeterminowane. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,92% - -
Sharpe'a -0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę